Voorwaarden

De overeenkomst tussen u en Mareling komt tot stand na het versturen van het bestelformulier.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Mareling erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Leveringsvoorwaarden

Mareling besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Mareling streeft er naar om de bestelde producten binnen de opgegeven levertijd bij u te laten bezorgen. In de praktijk is het mogelijk dat uw bestelling eerder of later wordt bezorgd. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u niet kan worden verlangd de overeenkomst in de stand te laten. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Betalingsvoorwaarden

De eerste aanbetaling betreft 50 % van de totale kosten. De eerst factuur dient voldaan te zijn voor de definitieve druk van de kaartjes. De eindfactuur met het resterende bedrag wordt na het drukken van de kaartjes gestuurd. Deze laatste factuur moet binnen 14 dagen na dagtekening betaald zijn.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Mareling nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door Mareling gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

Auteursrecht

Op alle ontwerpen en illustraties op deze website rust auteursrecht. Dit auteursrecht ligt bij de ontwerper Kirsten van den Berg. Niets van deze website of van de producten mag gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

De klant betaalt voor het recht om eenmalig gebruik te maken van het ontwerp, voor het maken van een geboortekaartje.Voor elk ander gebruik heeft u de toestemming van illustrator Kirsten van den Berg nodig.

Naamsvermelding

Mareling is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen. Het is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Mareling openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Afwijkingen ontwerp

De weergegeven kleuren van de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Dit wordt onder andere veroorzaakt omdat elke monitor verschillende instellingen kent. Zelfs de voorgedrukte proefdruk kan nog ietwat afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Mareling is niet verantwoordelijk voor kleine kleurafwijkingen.

Aansprakelijk voor schade

Mareling is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

  • doordat Mareling is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
  • door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
  • materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd.

Alleen directe en aan Mareling toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking.

De schadevergoeding die Mareling uitkeert, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Mareling uitkeert.

Gegevensbeheer en privacy

Bij Mareling worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Bij het plaatsen van een bestelling via Mareling hebben wij onder andere uw naam, adres en woonplaats nodig om de producten naar u te verzenden of om contact met u op te nemen over uw bestelling.

Uw privacy beschermen wij onder andere op de volgende manieren:

  • Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
  • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

top